REGULAMIN  O┼ÜRODKA
Regulamin O┼Ťrodka Wczasowego „NATURA PARK”
ul. Spokojna 1a, 78-111 Ustronie Morskie

1.  O┼Ťrodek ┼Ťwiadczy us┼éugi krótkotrwa┼éego zakwaterowania bez dodatkowych ┼Ťwiadcze┼ä wymaganych w obiektach hotelowych.

2.  Dob─Ö hotelow─ů rozpoczynamy o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a ko┼äczymy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

3.  Po przyje┼║dzie do O┼Ťrodka nale┼╝y okaza─ç wa┼╝ny dokument to┼╝samo┼Ťci (dowód osobisty) i przedstawi─ç go celem dokonania formalno┼Ťci zwi─ůzanych z pobytem w O┼Ťrodku.

4.  Do korzystania z us┼éug O┼Ťrodka upowa┼╝nia dokonana wcze┼Ťniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji,oraz uregulowanie ró┼╝nicy pomi─Ödzy zadatkiem a pe┼énym kosztem pobytu w dniu przyjazdu.

5.  Wykonanie us┼éugi polega na przekazaniu czystego i wysprz─ůtanego domku gotowego do u┼╝ytkowania i nast─Öpuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposa┼╝eniu wraz ze stanem technicznym pomieszcze┼ä w obecno┼Ťci personelu O┼Ťrodka.

6.  Oddanie domku  przez klienta w dniu wyjazdu nast─Öpuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do u┼╝ytkowania,, okre┼Ťlonych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku oddania domku w stanie niezgodnym z umow─ů pobierana b─Ödzie op┼éata za sprz─ůtanie w wysoko┼Ťci 100 PLN.


7.  Ka┼╝da zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. pó┼║niejszy przyjazd lub wcze┼Ťniejszy wyjazd - rezygnacja z pobytu) nie upowa┼╝nia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych.

8.  Nieuzgodnione z recepcj─ů pozostanie na terenie O┼Ťrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczno┼Ť─ç op┼éacenia nale┼╝no┼Ťci za nast─Öpn─ů dob─Ö i nie gwarantuje mo┼╝liwo┼Ťci przed┼éu┼╝enia pobytu.

9.  Ilo┼Ť─ç osób zakwaterowanych w domkach nie mo┼╝e przekracza─ç ilo┼Ťci osób zameldowanych i maj─ůcych op┼éacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nie zg┼éoszonych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

10. Wszelkie usterki wynik┼ée w trakcie u┼╝ytkowania domku nale┼╝y zg┼éasza─ç na bie┼╝─ůco personelowi O┼Ťrodka. Uwagi wniesione po zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia lub w dniu wyjazdu nie b─Öd─ů uwzgl─Ödnione.

11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do u┼╝ytkowania wczasowicze ponosz─ů pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů.

12. Szkody wynikaj─ůce z nieprawid┼éowej eksploatacji wynajmowanych pomieszcze┼ä powsta┼ée z winy korzystaj─ůcych z obiektu rozliczane s─ů na miejscu, tj. podczas pobytu wed┼éug kwot ustalonych przez personel O┼Ťrodka, które wystarcz─ů na pokrycie kosztów  naprawy uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

13. O┼Ťrodek nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za pozostawione w domkach  przedmioty warto┼Ťciowe i ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne, dlatego nale┼╝y zachowa─ç nale┼╝yt─ů staranno┼Ť─ç zwi─ůzan─ů z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

14. Na terenie O┼Ťrodka obowi─ůzuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00 rano, z wyj─ůtkiem organizowanych przez personel O┼Ťrodka imprez wcze┼Ťniej zapowiedzianych i og┼éoszonych.

15. Osoby zak┼éócaj─ůce spokój lub korzystaj─ůce z powierzonego mienia w sposób niezgodny z Regulaminem O┼Ťrodka mog─ů by─ç z niego usuni─Öte bez prawa do jakichkolwiek roszcze┼ä.

16. W obiekcie zabronione jest:
- zak┼éócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie g┼éo┼Ťnej muzyki bez zgody personelu lub w trakcie ciszy nocnej.

takie zachowanie osób korzystaj─ůcych z us┼éug O┼Ťrodka, które ra┼╝─ůco mo┼╝e zak┼éóca─ç spokojny wypoczynek innym go┼Ťciom.


17. O┼Ťrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- b─Öd─ůcym pod widocznym wp┼éywem alkoholu lub ┼Ťrodków odurzaj─ůcych,
- takim, które zachowuj─ů si─Ö agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

18. W zwi─ůzku z panuj─ůc─ů sytuacj─ů epidemiologiczn─ů osoby nie b─Öd─ůce klientami O┼Ťrodka nie mog─ů przebywa─ç na jego terenie.

19. Zezwolenie na pobyt psów w O┼Ťrodku mo┼╝liwe jest jedynie po zg┼éoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zg┼éoszenia  z dokonan─ů wcze┼Ťniej rezerwacj─ů, za dodatkow─ů op┼éat─ů. W┼éa┼Ťciciele zobowi─ůzani s─ů do posiadania aktualnej ksi─ů┼╝eczki szczepie┼ä psa, sprz─ůtania nieczysto┼Ťci oraz wyprowadzania zwierz─ůt na spacery poza teren O┼Ťrodka, a tak┼╝e ponosz─ů za nie pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcz─ů oraz materialn─ů.

20. Parkowanie pojazdów odbywa si─Ö wy┼é─ůcznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.        

Parking  jest bezp┼éatny dla go┼Ťci O┼Ťrodka :

- do jednego domku  przypisane jest jedno miejsce parkingowe, w┼éa┼Ťciciel kolejnego samochodu przypadaj─ůcego na jeden domek winien ui┼Ťci─ç dop┼éat─Ö.                                                                    

rowery przechowujemy wy┼é─ůcznie na zewn─ůtrz domku w wyznaczonym miejscu.


21. Go┼Ťcie O┼Ťrodka ponosz─ů koszt op┼éaty eksploatacyjnej liczonej wg licznika zu┼╝ycia ilo┼Ťci kW wg cennika na dany sezon.

22. W przypadku rezygnacji z us┼éugi przed planowanym przyjazdem kwota wp┼éacona na poczet rezerwacji jest form─ů zadatku i nie podlega zwrotowi.

23. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji O┼Ťrodek nie dokonuje zwrotu op┼éat za poniesione ┼Ťwiadczenia.

24. W domkach obowi─ůzuje bezwzgl─Ödny zakaz palenia tytoniu oraz sma┼╝enia ryb.                        

Wrazie stwierdzenia nie dostosowania si─Ö do powy┼╝szego – go┼Ťcie ponosz─ů koszty dezynfekcji domku.


25. Z grilli mo┼╝na korzysta─ç wy┼é─ůcznie na zewn─ůtrz domku na przyleg┼éych tarasach.

26. Wszelkie odpady z domków nale┼╝y umieszcza─ç jedynie w kontenerach znajduj─ůcych si─Ö w wyznaczonym miejscu na terenie O┼Ťrodka.

27. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci wy┼é─ůcznie pod opiek─ů osób doros┼éych.

28. Regulamin O┼Ťrodka podaje si─Ö do wiadomo┼Ťci przez zamieszczenie:
- na stronie internetowej www.ustronie-domki.ta.pl 

- w drodze indywidualnego zapoznania si─Ö przez klienta przy czynno┼Ťciach rezerwacyjnych.


29. O┼Ťrodek nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przerwy w dostawie pr─ůdu, wody oraz sygna┼éu do urz─ůdze┼ä multimedialnych spowodowanych dzia┼éaniem si┼é wy┼╝szych niezale┼╝nych od Us┼éugodawcy.

30. Go┼Ťcie korzystaj─ůcy z us┼éug O┼Ťrodka zobowi─ůzuj─ů si─Ö przestrzega─ç postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.